Om Konstnärlig kandidat musiker (180 hp)

I en vacker och inspirerande miljö på Musikhögskolan Ingesund utanför Arvika kan du efter tre års musikstudier få en gedigen grund för att verka som yrkesmusiker i samhällets musikliv. De huvudinstrument som för närvarande ges utbildning på är violin, viola, violoncell och piano.

Programmet Konstnärlig kandidat musiker är till för dig som vill satsa på att bli en tekniskt skicklig, mångsidig och kreativ musiker. I utbildningen finns stort utrymme för egen övning och solistiskt spel. Dessutom ges stora möjligheter att spela tillsammans med andra, både i mindre ensembler, stråkorkester, symfoniorkester, symfonisk blåsorkester, körer och storband. Här har du även tillgång till övnings- och undervisningsrum en stor del av dygnet. Undervisningen bedrivs av högt utbildade och mycket skickliga lärare som alla brinner för sitt arbete.

Programmets konstnärliga profil

Programmets profil är utformad utifrån de tre lokala kunskapsformer som ska genomsyra Karlstads universitets konstnärliga utbildningar inom huvudområdet musik:

  • Hög hantverksskicklighet och konstnärlig uttrycksförmåga.
  • Samspel och samverkan inom och mellan olika konstnärliga kontexter.
  • Kreativitet, innovation och entreprenörskap.

På Musikhögskolan Ingesund får du alltså möjlighet att utveckla dina speltekniska färdigheter och musikaliska uttrycksförmåga till en hög nivå, både solistiskt och i samspel med andra. Även reflektioner över den egna konstnärliga processen och utvecklingen är i fokus under utbildningen. Du kommer också tidigt att tränas i att framträda inför publik.

Programmets omfattning och innehåll

I det treåriga programmet om 180 högskolepoäng ingår tre större musikblock, var och en innehållandes flera kurser:

  • Huvudinstrument I-VI, 97,5 högskolepoäng
  • Ensemble, I-V, 37,5 högskolepoäng
  • Musikkunskap, I-III, 22,5 högskolepoäng

Kurserna inom dessa block är jämnt fördelade på utbildningens sex terminer. I de sex huvudinstrumentkurserna ingår bland annat instudering och gestaltning av repertoar från olika tidsskeden, teknikträning och övningsteknik. I de fem ensemblekurserna ingår framförallt kammarmusik- och orkesterspel. Inom båda dessa kurser får du möjlighet att uppträda på såväl skolans interna och externa konserter som på konserter i det offentliga musiklivet.

De tre kurserna i musikkunskap innehåller både musikhistoria, gehörs- och musikteori, grunderna i not- och sequencerprogram samt musikbranschens villkor. I utbildningen ingår även ett självständigt arbete (examensarbete) och en valfri kurs där du ges möjlighet att fördjupa eller bredda dig inom valfritt område relevant för den kommande yrkesverksamheten.

Utbildningen bygger på individuella instrumentallektioner, grupplektioner och gemensamma lektioner där studenter spelar upp för varandra samt projektveckor, konstnärliga seminarier och master classes. Examinationerna består framförallt av klingande framföranden, men också av enskilda skriftliga arbeten samt muntliga reflektioner och diskussioner i seminarieform.

Konstnärlig kandidatexamen

Programmet omfattar 180 högskolepoäng, och efter avslutad utbildning får du en konstnärlig kandidatexamen i huvudområdet musik, Degree of Bachelor of Fine Arts, Major Music. För examen krävs att du har fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng inom utbildningens huvudområde.

Konstnärlig högskoleexamen

Om du vill kan du välja att studera i bara två år på programmet och få en konstnärlig högskoleexamen om 120 högskolepoäng inom huvudområdet musik. Det krävs då att du har fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 högskolepoäng inom utbildningens huvudområde.

Antagning till programmet Konstnärlig kandidat musiker

För att pröva behörigheten till programmet Konstnärlig kandidat musiker ska alla sökande visa upp sina tekniska färdigheter och gestaltande förmågor på sitt huvudinstrument. Alla måste också visa sina kunskaper och färdigheter i musikteori i ett skriftligt prov.

Färdighetsprovet i omgång ett består av ett huvudinstrumentprov och ett skriftligt musikteoretiskt prov. Proven i omgång ett är behörighetsgrundande. För att gå vidare till omgång två måste den sökande alltså vara godkänd på både huvudinstrumentprovet och musikteoriprovet.

I omgång två görs ytterligare ett huvudinstrumentprov som används för att rangordna de sökande på respektive instrument.

  • En kallelse till färdighetsprov kommer att skickas ut till den mejladress du angett i din ansökan, inom två veckor efter sista ansökningsdag.
  • Provdagar för Konstnärlig kandidat musiker är 9-10 mars. Extra provdag för stråkar är 22 februari.
Sidansvarig: Malin Åhs
Senaste uppdatering: 2017-01-13
Student på pianolektion
Maria Obed