Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Barns psykiska hälsa

Examensarbete i folkhälsovetenskap (master)

Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister)

Examensarbete i folkhälsovetenskap II (master)

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Folkhälsovetenskap praktik

Hantering av komplexa miljörisker

Hantering av naturkatastrofer 1

Hantering av naturkatastrofer 2

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Hälsofrämjande arbete II

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Introduktion riskhantering i samhället

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Introduktionskurs i miljö och säkerhet

Klimat i förändring

Klimatanpassning och riskreducering

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Lokal och regional klimatanpassning

MKB, miljökonsekvensbeskrivning