Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Folkhälsovetenskap praktik

Hälsa på lika villkor

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Introduktion riskhantering i samhället

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Introduktionskurs i miljö och säkerhet

Klimat i förändring

Klimatanpassning och riskreducering

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Miljökommunikation för förändringsarbete

Miljökonsekvensbeskrivning för energisystem

Miljövetenskapens grunder

Norden och klimatförändringar

Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhället

Risk- och miljöfrågorna ur ett hälsoperspektiv

Riskperception och riskkommunikation

Verktyg i miljö- och säkerhetsarbetet