Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning II

Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet

Idrott och hälsa/rörelse för yngre barn

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning II

Idrottsdidaktik och coaching

Idrottsvetenskap II

Idrottsvetenskap III

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Intensivvård i teori och praktik

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Kost- och näringslära

Leda och utveckla operationssjukvård

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession

Palliativ vård

Prestationsutvecklingsstrategier

Psykisk hälsa och ohälsa

Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel