Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Familje-, barn- och elevhälsovård

Folkhälsovetenskap praktik

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap

Sår och sårbehandling I

Vetenskaplig metod III