Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Folkhälsovetenskap praktik

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Karaktärisering av material

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialval

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv

Ytteknik och tribologi