Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Business Marketing

Ekonomistyrning II

Externredovisning III

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Folkhälsovetenskap praktik

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Hållbara affärer och ledarskap

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell ekonomistyrning

Industriell organisering

International Financial Accounting