Målbild 2018

Målbilden beskriver inom fem områden – identitet, forskning, utbildning, omvärld och arbetsplats – hur vår verksamhet har utvecklats när vi genomfört den strategiska planen. Målbilden ska kommunicera vart vi vill nå och samla krafter att dra åt samma håll.

Målbild 2018

Identiteten

Karlstads universitet har befäst sin ställning som ett medelstort och nytänkande lärosäte med stabil och kontrollerad tillväxt. Hos oss är det personliga mötet viktigt, och verksamheten bygger på delaktighet och engagemang. Vi sätter kvalitet i första rummet och har gott anseende såväl bland studenter och medarbetare som i omvärlden. Det nära samspelet mellan forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället präglar hela universitetets verksamhet. Alla lärare forskar och alla forskare undervisar. Universitetet är genomsyrat av kultur i alla dess former.

Forskningen

Som universitet är forskning och forskarutbildning våra unika uppgifter. Väl fungerande interna och externa forskarskolor ger forskarutbildningen stabilitet och kvalitet. Balans råder mellan bredd och spets. Universitetet är internationellt erkänt inom flera forskningsområden och dessutom bland de ledande inom vissa. Vi har minst åtta starka/excellenta forskargrupper som har nått internationell spets och som har stor betydelse också för andra forskarmiljöer.

Forskargrupperna stöttar och stimulerar varandra. Forskningens kvantitativa och kvalitativa utveckling har gjort att våra statliga forskningsanslag har ökat avsevärt de senaste åren och att hälften av forskningen är externfinansierad.

Utbildningen

Hög kvalitet, flexibla utbildningsformer, arbetslivskontakt och nöjda studenter gör oss bland annat till ett av de sex främsta lärosätena i Sverige när det gäller antal förstahandssökande. Studenterna är engagerade och involverade i utbildningarnas uppföljning och utveckling. Vårt breda utbildningsutbud är väl avvägt och består till 80 procent av program och till 20 procent av fristående kurser. Vi har dessutom ett väl utvecklat och efterfrågat utbud av tydligt bildningsstödjande kurser och aktiviteter. På konstnärlig grund utbildar vi musiker och dansare, och till våra professionsutbildningar har vi lagt psykolog-, jurist-, apotekar- och fysioterapiprogram. Vi ger studenterna möjlighet till kvalificerad förberedelse för arbetslivet.

Omvärlden

Vår verksamhet sker i regional, nationell och internationell samverkan. Universitetet är ett förstahandsval som partner i förändrings - och utvecklingsprocesser bland aktörer i regionen. Ett starkt samhällsengagemang är ett signum för universitetet. Vi bedriver omfattande utbildning och forskning som rör viktiga samhällsfrågor och är väl synliga i samhällsdebatten. Vi arbetar systematiskt med internationalisering på alla nivåer. Den internationella rörligheten bland personal och studenter är hög, och vi attraherar väl kvalificerade medarbetare och studenter från hela världen. Vår strävan mot hållbar utveckling har ett tydligt genomslag i verksamheten.

Arbetsplatsen

Vi samarbetar effektivt inom hela organisationen, drivna av engagemang och en gemensam målbild. Arbets- och studiemiljön präglas av ömsesidighet, tillgänglighet och flexibilitet. Vårt arbetssätt kännetecknas av kreativitet, mod och en prövande hållning. Här finns tydlig ledning, kollegialt inflytande samt ett organisatoriskt lugn, och en god planering som gör att vi får arbetsro och sammanhängande tid för våra olika arbetsuppgifter. Stödfunktionerna är ändamålsenliga samt effektiva och underlättar arbetet med utbildning, forskning och samverkan.

Vi arbetar för att nå Karlstads universitets målbild 2018

På Karlstads universitet samlar vi våra krafter och drar åt samma håll – vår strävan sammanfattas i Målbild 2018. En målbild är något som enar och ger stadga, den visar hur vi vill utvecklas som universitet.

- Finns en målbild klarar en organisation av att samlas runt stora beslut. Min förhoppning är att vår målbild ger större förståelse och uppslutning kring vad vi vill uppnå med våra gemensamma kraftsamlingar. Målbild 2018 talar om vilken roll vi vill spela, säger rektor Åsa Bergenheim.

Jobba hos oss 

Vill du arbeta tillsammans med oss för att nå Karlstads universitets målbild 2018? Välkommen att söka våra lediga anställningar! 

Flygfoto över Karlstads universitet