Nyheter

 • 2020-02-26

  Skolan som demokratiprojekt

  Den svenska skolans demokratiuppdrag innebär att skolan ska ge eleverna kunskap om och förtrogenhet med det demokratiska systemet, att den ska utformas enligt demokratiska principer samt att den ska fostra demokratiska samhällsmedborgare. Men hur beskrivs och konstrueras demokratiuppdraget i lagar, förordningar, styrdokument och andra policytexter? I avhandlingen ”Skolan som demokratiprojekt” från Karlstads universitet, analyserar Ami Cooper hur skolans demokratiuppdrag formuleras och vilka konsekvenser det får för lärarens roll.

  Det är utbildningspolitiska texter från 2009 – 2018 som ligger till grund för Ami Coopers avhandling; läroplan för grundskolan, skollagen och dess förarbeten, den nya lärarutbildningens utredning och proposition samt ett urval av Skolverkets Allmänna råd och stödmaterial.

  Genom diskursanalys, en metod för att sätta fokus på hur skilda fenomen får en bestämd betydelse under särskilda sociala förhållanden, undersöker hon hur skolans demokratiuppdrag kan förstås.

 • 2020-02-25

  Historiska händelser och deras förklaringar – Joakim Wendell har analyserat hur lärare och elever hanterar dem

  Att få en högstadie- eller gymnasieklass att ta sig an historiska händelser kan vara en utmaning. Inte sällan har eleverna redan med sig en bestämd bild av de historiska händelserna från populärkulturen. Det är något som läraren behöver hantera. Joakim Wendell, nybliven doktor i historia vid Karlstads universitet, har studerat hur lärare kan använda andra tekniker än klassisk innötning av fakta.

  I sin doktorsavhandling ”Teaching and learning historical explanation: Teacher and student cases from lower and upper secondary history”, tar sig Joakim Wendell an den spännande utmaningen att undersöka hur lärare och elever förhåller sig till frågan om att förklara varför saker och ting hände i historien och hur lärare väljer att förmedla kunskapen till sina elever.

 • 2020-02-25

  Simone Fischer-Hübner har utsetts till hedersdoktor på Chalmers

  – Det känns jätteroligt och hedrande, säger Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet. Personlig integritet och cybersäkerhet har fått en allt viktigare roll i samhället och därför känns den här utmärkelsen extra betydelsefull. Jag har alltid uppskattat samarbetet med IT-säkerhetsforskarna vid Chalmers och jag hoppas att vi kan stärka samarbetet ytterligare och tillsammans bidra till att föra forskningen än framåt.

  Motiveringen lyder:
  ”Simone Fischer-Hübner får sitt hedersdoktorat för sitt enastående bidrag till forskning om personlig integritet och sitt engagemang i integritetsfrågor i samhället i stort. Hedersdoktoratet uppmärksammar hennes centrala roll i den svenska och internationella forskningsverksamheten, och i nätverk inom datasäkerhet och integritet – tvärvetenskapliga områden som är strategiskt viktiga på Chalmers.”

 • 2020-02-24

  Sex åtgärder för att bekämpa klimatförändringen

  För att uppnå målen i klimatavtalet från Paris krävs en radikal global förändring av samhället för att sänka utsläppskurvan och halvera de globala utsläppen till senast 2030.

  I tidskriften ”Proceedings of the National Academy of Sciences” presenterades en artikel om hur ny forskning kommit fram till att sex åtgärder för klimatförändringar kan förändra människors beteende och i och med det snabbt förändra samhällen. Forskarna, internationella tvärvetenskapliga experter som var ansvariga för artikeln, beskrev de sex viktiga åtgärderna.

 • 2020-02-21

  Handelshögskolan är ett steg närmare en ackreditering

  Handelshögskolan har blivit godkänd för en slutgiltig granskning av AACSB, en icke-vinstdrivande organisation som arbetar med kvalitetsutveckling och ackreditering av handelshögskolor världen över. Granskningen kommer att ske i form av ett platsbesök i slutet av 2020 eller i början av 2021.

  – Jag är otroligt stolt över den kvalitetsresa som vi har gjort tillsammans mot en ackreditering de senaste åren, säger Martin Löfgren, prefekt vid Handelshögskolan. Nu återstår att sammanställa en slutrapport och förbereda platsbesöket så att vi på bästa sätt kan berätta vilka vi är, vad vi gör och vad vi uppnått i vårt kvalitetsarbete sedan 2015 då arbetet enligt AACSB:s standarder påbörjades.

  Platsbesöket kommer att pågå under tre dagar då ett internationellt AACSB team ska bedöma om Handelshögskolan når upp till ackrediteringskraven.

 • 2020-02-20

  Universitetsstyrelsen: God grund för satsningar på lärosätet

  Det visar årsredovisningen för 2019 som styrelsen för Karlstads universitet idag beslutade om. Verksamhetsutfallet för 2019 uppgick till 10,8 miljoner kronor.
  - Att vi hamnar så nära noll är i grunden positivt, säger rektor Johan Sterte. Det visar att vi använder våra pengar till utbildning och forskning.

  - En stabil ekonomisk situation gör också att vi kan satsa mer på att rekrytera spetskompetens och doktorander, säger Johan Sterte. Det ligger i linje med vår strategi som innebär att vi ska vara ett hållbart universitet med mer forskning och samverkan. I sin tur stärker det vår attraktionskraft i konkurrensen om studenter och medarbetare.

@KAU

@FZ0123 Ja, men för frågor som kräver längre svar föreslår vi snarare mejl: info@kau.se