Meny

Ordlista

I högskolevärlden möts du ofta av många nya ord. Här har vi samlat några av dessa och försökt förklara vad de betyder.


A  B  C  D  E  F  G  H  K  L  M  N  P  R  S  T  U  V  Y  Ä  Ö
 

Adjunkt
Lärartjänst vid gymnasium, högskola och universitet. Har vanligtvis magisterexamen. Här universitetsadjunkt. 

Akademisk kvart
Om det inte uttryckligen står exempelvis 10.00 utan enbart klockan 10 börjar ofta föreläsningen 15 minuter efter tidsangivelsen. Fenomenet kallas "akademisk kvart". Kontrollera vad som gäller innan du tillämpar akademisk kvart. 

Alumn
Tidigare student, eller anställd, vid universitetet. Karlstads universitet har ett nätverk för sina alumner

Anstånd
Student kan skjuta på sin studiestart på program, om det inträffat något efter det att du sökt som du själv inte kan påverka, t ex sjukdom eller värnplikt. 

Anmälan
För att läsa kurser eller program måste du anmäla dig i förväg. Du söker till både kurser och program i samma anmälan via ett internetbaserat anmälningssystem på antagning.se

Antagning.se
Den nationella webbsajt där du anmäler dig till kurser och program. 

Antagningsbesked
När urvalet är gjort skickas ett första antagningsbesked ut. I ditt antagningsbesked anges om du är antagen, reservplacerad eller struken till de utbildningar du sökt. Om du skapat ett användarkonto på antagning.se och är bekräftad användare får du meddelande via e-post och eventuellt sms när urvalet är gjort. Du måste då gå in på "Dina sidor" och kontrollera ditt antagningsbesked där. Om du saknar användarkonto eller valt att kommunicera via post så skickas antagningsbeskedet till din folkbokföringsadress. 

Antagningsordning
I antagningsordningen hela regelverket kring antagningsfrågor som gäller vid Karlstads universitet, fastställt av universitetets styrelse. 

Avancerad nivå
Se "Utbildningsnivå" 


Basår
Ett förberedande studieår innehållande matematik, fysik, kemi och biologi. Ger behörighet motsvarande gymnasienivå till högskolestudier inom aktuella områden. Observera att basåret ger dig behörighet, inte gymnasiebetyg. Vid ansökan konkurrerar du med ditt ursprungliga gymnasiebetyg. 

Behörighet
Behörigheten är den basnivå av kunskaper som krävs för olika utbildningar. Behörighet kan nås på flera olika sätt. Det finns grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet.  

Betyg
På universitetet är den vanligaste betygsskalan väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). På tekniska utbildningar förekommer även skalan underkänd (U), 3, 4 och 5. 


Campus
Vanligtvis benämningen på universitetsområde. I Karlstads fall heter även ett stort studentboende intill universitetet "Campus Futurum". 

CSN
Centrala Studiestödsnämnden. Sköter alla frågor kring studiemedel.  

Disciplinnämnd
Är en nämnd som bedömer och beivrar t ex fusk vid universitetet. Om man försöker vilseleda examinatorer vid tentamen, kan man varnas eller stängas av från sina studier. 


Distansutbildning
Att läsa på distans innebär att du studerar självständigt på din hemort och på olika sätt har kontakt med universitetet för föreläsningar och handledning. De flesta distanskurser utnyttjar modern teknik av olika slag både i den direkta undervisningen och i kontakter lärare och studiekamrater emellan. 

Docent
Akademisk titel som motsvarar ungefär fyra års heltidsforskning efter doktorsexamen. 

Doktorand
Student som har antagits till och bedriver forskarutbildning. Synonymt med forskarstuderande. 

Doktorsexamen
Motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) på forskarnivå. Se även "Examen". 


Examen
Vid Karlstads universitet kan du avlägga en högskole-, kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. En examen är inte alltid bunden till en viss studieform. Du kan välja att följa ett program eller kombinera ihop din examen genom att läsa fristående kurser. Yrkesexamina är dock knutna till program. Du kan även avlägga en licentiatexamen och/eller en doktorsexamen.

Examination
Examination vid universitetet är tentamina av olika slag. Muntliga eller skriftliga, självständiga arbeten, laborationer, aktivt deltagande i seminarier osv.  

Examinator
Är den lärare som utsetts att ansvara för betygssättning på viss kurs.  

Examensarbete
Examensarbete är ett större självständigt arbete som genomförs enskilt eller i små grupper. Arbetsinsatsen motsvarar ofta tio veckors heltidsarbete, det vill säga 15 högskolepoäng. Examensarbetet redovisas i form av en uppsats. För att ta kandidatexamen krävs att du gör ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng i ditt huvudområde. För att ta masterexamen krävs totalt examensarbete om 30 högskolepoäng i ditt huvudområde på avancerad nivå. 

 

Fakultet
Så kallas studenternas och personalens arbetsplats vid de olika ämnena. Här bedrivs utbildning och forskning. 

Forskarnivå
Se "Utbildningsnivå" 

Free mover
En student som på eget initiativ förlägger sina studier utomlands, utanför universitetets utbytesavtal. 

 

Grundnivå
Se "Utbildningsnivå"

 

HSV
Högskoleverket. Myndighet för frågor som rör universitet och högskolor. 

Halvfart
Normal studietakt betyder 30 högskolepoäng per termin. Läser du på halvfart tar samma kurs två terminer, du läser med andra ord 15 högskolepoäng per termin. 

Helfart
Du läser 30 högskolepoäng per termin, vilket är normal studietakt. Motsvarar en arbetsinsats på 40 timmar per vecka. 

Huvudområde
Kallades tidigare för "huvudämne". Det område (ämne) du läser mest poäng i. För kandidatexamen krävs minst 90 högskolepoäng i ditt huvudområde och för magisterexamen minst 120 högskolepoäng. 

Högskoleexamen
Motsvarar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng) på grundnivå. Se även "Examen". 

Högskolepoäng
Från och med hösten 2007 införde alla universitet och högskolor i Sverige ett nytt poängsystem, där en veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 högskolepoäng (hp). En kurs på heltid omfattar ofta 30 högskolepoäng och pågår en termin. Samma kurs på halvfart har samma antal poäng men pågår under två terminer. Vid omräkning av gamla poäng till nya högskolepoäng ska 1 gammal poäng (p) översättas till 1,5 högskolepoäng (hp). 

Högskoleprovet
Ett sätt att ytterligare rusta sig inför studier på universitet och högskolor kan vara genom Högskoleprovet. Det anordnas två gånger om året. Högskoleprovet kan du skriva så många gånger du vill. Resultatet gäller i fem år. 

 

Kandidatexamen
Motsvarar tre års heltidsstudier (180 högskolepoäng) på grundnivå. Se även "Examen". 

Kurs
Fristående kurser är kortare utbildningar i ett visst ämne/område. Det kan vara en kurs som ingår i ett utbildningsprogram eller en helt fristående kurs. Du kan nå examen genom att kombinera fristående kurser.


Ladok
Datasystem som hanterar alla uppgifter om våra studenters namn, personnummer, adress, studieresultat, examen med mera. 

Lektor
Lärartjänst vid gymnasium, högskola och universitet, som oftast kräver doktors- eller licentiatsexamen. Här universitetslektor. 

Licentiatexamen
Motsvarar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng) på forskarnivå. Se även "Examen".

 

Magisterexamen
Motsvarar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng) på avancerad nivå. Se även "Examen". 

Masterexamen
Motsvarar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng) på avancerad nivå. Se även "Examen". 

Meritvärdering
Meriter är ett samlingsnamn för dina tidigare studier, både gymnasiala och akademiska. Till mertiter räknas också resultat från högskoleprovet och arbetslivserfarenhet. Meritvärdet är en slags poäng som räknas fram med dina meriter som grund, till exempel ditt gymnasiebetyg eller högskoleprov.

 

Nation
Nationerna finns främst till för dig som flyttat från din hemstad. För att umgås och ha roligt tillsammans träffas studenter från samma stad/landskap i en Nation. Vid äldre universitet är nationslivet väl utbyggt. Vid Karlstads universitet finns en rad aktiva studentföreningar, bland annat utbildningsföreningarna.  

Nollning
Kallas den period som främst programstudenter deltar i de första veckorna. Syftet är att man ska lära känna varandra och ha roligt tillsammans. Du deltar på de aktiviteter du vill och känner för. Vid Karlstads universitet finns regler för vad som får förekomma under nollningen.

 

Poäng
Se "Högskolepoäng"
Praktik
Flera utbildningar innehåller en eller flera praktikperioder. Det ger en inblick inför det framtida arbetslivet och kan vara en bra kontakt när det är dags att söka arbete. Kallas ibland för VFU, verksamhetsförlagd utbildning. 

Professor
Akademisk titel. Forskar och leder ofta arbetet vid sitt ämne, är den högsta lärartjänsten inom högskolor och universitet. 

Program
Ett program är sammansatt av kurser som du läser i en viss ordning. Programmen leder fram till en examen. Mot slutet av studierna kan du inom de flesta program välja mellan olika fördjupningskurser. Ofta finns möjlighet till fria val och studier utomlands.

 

Reell kompetens
Är kunskaper och kompetenser som du skaffat dig utanför det formella utbildningssystemet, såsom arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv eller längre utlandsvistelser. Du kan åberopa reell kompetens för att styrka efterfrågad behörighet.  

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Lokalt fastställt regelverk som tydliggör studenters och anställdas rättigheter och skyldigheter inom universitetet. kallas ofta grundutbildningsregler.

 

Studentkåren
Studentkåren arbetar på flera olika nivåer och med flera olika mål. På den nationella nivån påverkar man regeringen och riksdagen i utbildningspolitiska frågor. Här i Karlstad företräder Studentkåren alla studenter gentemot universitetet, kommunen och näringslivet. Studentkåren är också en stor organisatör av nöjen och arrangemang som du kan ta del av under studietiden. 

Studera.nu
En nationell webbsajt där du kan hitta information om högskoleprovet, distansstudier, studier utomlands och mycket mer. Här finns också funktionen "Sök och jämför utbildning". Där kan du jämföra utbildningar, universitet och högskolor och även få en bild av arbetsmarknaden. 

Studiemedel
Är det samlade begreppet för studielån och studiebidrag. Centrala Studiestödsnämnden (CSN) ansvarar för frågor kring studiemedel. 

Studievägledare
Studievägledaren kan svara på frågor kring utbud och val av kurser och program. Du kan också ställa frågor om ansökning och vilka krav som ställs, registrering och antagning till studier, studiemedel, studieteknik, examen och andra praktiska frågor.

 

Tentamen
Tentamen eller "tenta" kallas prov på universitetet. Examination kan ske på många olika sätt, t ex skriftligt eller muntligt. 

Termin
Liksom annan skolverksamhet är läsåret uppdelat i två terminer. På hösten börjar studierna ofta mot slutet av augusti och fortsätter till omkring den 20 januari. Vårterminen tar då vid direkt och pågår vanligtvis till början av juni. Observera att uppgifterna är ungefärliga och att avvikelser förekommer.

 

Universitet
Den största skillnaden mellan högskola och universitet rör omfattningen och bredden av den undervisning och forskning som bedrivs. Vid universitet finns vanligtvis en större bredd och omfattning. Ett universitet har dessutom rätt att utfärda doktorsexamen. 

Uppehåll
Studenter kan göra uppehåll i sina studier och ha platsen vilande. Kontakta din studievägledare. 

Uppsats
Se "Examensarbete" 

Urval
När antalet sökande till en utbildning är större än antalet tillgängliga platser måste ett urval göras. På de flesta utbildningsprogram tillämpas betygsurval och provurval. Till många kurser är antalet utbildningsplatser begränsat. Olika urvalskriterier tillämpas beroende på vad det är för typ av kurs.  

Utbildningsnivå
Den högre utbildningen i Sverige delas in i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje nivå förutsätter och bygger på att man har utbildning på tidigare nivåer. Du måste till exempel ta en kandidatexamen på grundnivå innan du kan börja studera ett program på avancerad nivå. För att få börja på forskarnivå måste du som lägst ha tagit en magisterexamen på avancerad nivå. 

Utbytesstudent
Student som för en eller två terminer förlägger sina studier utomlands vid ett universitet som universitetet har avtal med. Karlstads universitet har hundratalet utbytesprogram att välja mellan över hela världen.  

 

Validera
Att bedöma, värdera och erkänna kunskaper och kompetens som någon tillägnat sig inom eller utanför det formella utbildningsväsendet. Se också "Reell kompetens". 

VHS
Verket för Högskoleservice är en myndighet som ger service till landets högskolor och universitet.

 

Yrkesexamen
Vissa program leder till en yrkesexamen. En yrkesexamen kan antingen vara treårig med en examen på grundnivå eller fyra- eller femårig (eller längre) och leda till en examen på avancerad nivå. Se även "Examen".

 

Ämne
Egen benämning för ett avgränsat kunskapsområde.

 

Överliggare
Kallas en person som inte riktigt klarar av att lämna studievärlden. Det blir ofta ett antal kurser utöver det som först var planerat. Stortrivs med livet som student.